โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2564

(รวมทั้งหมด 34 โครงการ)
รายการชื่อโครงการก่อสร้าง
- กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง 2564
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอน อ.เขาสอยดาว - บ.เขาแหลม ตอน 2 550
- กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โครงการก่อสร้างทางหลวงสายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านเหนือ 455
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 512
- กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สายอุดรธานี - อ.สระใคร (เป็นตอนๆ) 586
- กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย อ.สุวรรณภูมิ - ยโสธร 656
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 2 632
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย บ.น้ำปลีก - บ.หนองผือ ตอน 1 466
- กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร ระยะ 2
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ศรีมงคล - อ.บึงสามพัน 570
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 229 สาย อ.มัญจาคีรี - แยกช่องสามหมอ 539
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สายนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.หนองบัวระเหว - อ.บ้านเขว้า 564
- กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 2564
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2032 สาย บ.ท่าดอกแก้ว - อ.ศรีสงคราม 537
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 215 สายร้อยเอ็ด - สุวรรณภูมิ ตอน ร้อยเอ็ด - บ.หนองเม็ก 608
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2023 สาย อ.กุมภวาปี - บ.โนนสวรรค์ 526
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 สาย บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.บางขนาก - บ.บางเตย 527
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3290 สาย บ.โคกอุดม - อ.นาดี 634
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2077 สายสุรินทร์ - บ.หนองคู 604
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 228 สาย อ.ศรีบุญเรือง - บ.วังหมื่น 605
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 สาย บ.บางขนาก - ปราจีนบุรี ตอน บ.หัวไผ่ - การเคหะฯ ปราจีนบุรี 484
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2120 สาย บ.ส้มป่อย - บ.หนองกราด 517
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2208 สาย อ.ประโคนชัย - บ.ระกา 480
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3210 สาย บ.พังงอน - บ.จางวาง 464
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 223 สายสกลนคร - อ.ธาตุพนม ตอน สกลนคร - อ.นาแก 551
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 สาย บ.แสลงโทน - ห้วยเสว 557
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3079 สายปราจีนบุรี - อ.ศรีมหาโพธิ 444
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย อ.ศรีขรภูมิ - อ.ห้วยทับทัน 521
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2045 สาย บ.สนาม-อ.วาปีปทุม 502
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 สาย อ.แก้งสนามนาง - อ.บัวใหญ่ 584
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สายบุรีรัมย์ - ลำน้ำมูล 554
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.มหาชนะชัย-อ.คำเขื่อนแก้ว 500
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.เทพสถิต-อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ-บ.คำปิง ตอน 2. 540
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 สาย อ.เทพสถิต-อ.บำเหน็จณรงค์ ตอน บ.ช่องสำราญ-บ.คำปิง ตอน 1. 459
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.อินทร์บุรี-อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 3 462
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.อินทร์บุรี-อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 2 506
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.อินทร์บุรี-อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 1 553