โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2565

(รวมทั้งหมด 8 โครงการ)
รายการชื่อโครงการก่อสร้าง
- กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 65
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 2 693
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สาย อ.อินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน ไดตาล - เขาทราย ตอน 1 520
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1067 สาย บ.โพทะเล - สี่แยกโพธิ์ไทรงาม 637
โครงการก่อสร้างทางหลวงมายเลข 2085 สาย อ.กันทรลักษ์ - อ.กันทรารมย์ ตอน บ.น้ำอ้อม - บ.สี่แยก 579
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 สายศรีสะเกษ - อ.พยุห์ 539
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย บ.หนองกระดี่ - บ.สามเรือน 649
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3013 สาย อ.หนองฉาง - อ.ทัพทัน ตอน อ.หนองฉาง - บ.เก่า 646
ตัวอย่างโครงการก่อสร้างทางหลวง -- ทดสอบระบบ 630