โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2560

(รวมทั้งหมด 17 โครงการ)
รายการชื่อโครงการก่อสร้าง
- กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.188+800 - กม.195+943 (รวมทางแยกต่างระดับนครราชสีมา) 932
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.164+000 - กม.175+100 870
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.154+800 - กม.164+000 (รวมทางแยกต่างระดับสีคิ้ว) 750
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.86+000 - กม.98+347 774
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.82+500 - กม.86+000 883
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.77+000 - กม.82+500 809
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.65+300 - กม.70+085 1016
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.9+008.350 - กม.15+000 (รวมทางแยกต่างระดับวังน้อย) 858
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.0+000 - กม.4+525 และ กม.5+100 - กม.9+008.350 818
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.0+000 - กม.7+332.494 (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน 2) 811
- กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 อ.หว้านใหญ่ - อ.ธาตุพนม 690
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ตราด - หาดเล็ก ตอน ทางแยกเข้า บ.ไม้รูด - บ.คลองจาก 666
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 นาไคร้ - อ.คำชะอี ตอน อ.หนองสูง - อ.คำชะอี 949
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 นาไคร้ - อ.คำชะอี ตอน บ.นาไคร้ - อ.หนองสูง 652
- กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น4ช่องทางจราจร(ระยะ2)
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยก ทล.2085 ตอน อ.ขุนหาญ - แยก ทล.2085 689
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 อ.ปราสาท - อ.ขุขันธ์ - แยก ทล.2085 ตอน อ.ปราสาท - บ.กระเทียม 779
- กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลักภาคตะวันออก (ถนนสุขุมวิท) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนโพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว) 688