รายงานสถานะผลเบิกจ่ายรวม

เดือนพฤศจิกายน

รายการเงินงบประมาณ เบิกจ่าย %คงเหลือ %
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2560
103.5279
0
0.00
103.5279
100.00
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2561
490.8314
0
0.00
490.8314
100.00
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2562
5,265.3937
0
0.00
5,265.3937
100.00
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563
21,619.6763
699.4186
3.24
20,920.2577
96.76
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2564
20,847.5187
914.3031
4.39
19,933.2156
95.61
รวม
48,326.9480
1,613.7217
3.34
46,713.2263
96.66
<< ย้อนกลับ