รายงานสถานะผลเบิกจ่ายรวม

เดือนธันวาคม

รายการเงินงบประมาณ เบิกจ่าย %คงเหลือ %
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2560
103.5279
0
0.00
103.5279
100.00
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2561
490.8314
0
0.00
490.8314
100.00
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2562
5,265.3937
0
0.00
5,265.3937
100.00
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563
21,619.6763
0
0.00
21,619.6763
100.00
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2564
20,847.5187
0
0.00
20,847.5187
100.00
รวม
48,326.9480
.0000
0.00
48,326.9480
100.00
<< ย้อนกลับ