รายงานสถานะผลเบิกจ่ายรวม

เดือนมิถุนายน

รายการเงินงบประมาณ เบิกจ่าย %คงเหลือ %
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2560
103.5279
103.5279
100.00
0.00
0.00
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2561
490.8314
490.8314
100.00
0.00
0.00
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2562
5,265.3937
4,305.5912
81.77
959.8025
18.23
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2563
21,619.6763
4,305.5912
19.92
17,314.0851
80.08
โครงการก่อสร้างปีงบประมาณ 2564
20,847.5187
4,305.5912
20.65
16,541.9275
79.35
รวม
48,326.9480
13,511.1329
27.96
34,815.8151
72.04
<< ย้อนกลับ