ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

 

ประวัติศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

                  หลังสิ้นสุดโครงการก่อสร้างทาง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทย–ญี่ปุ่น ศูนย์เครื่องมือกล ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปีพ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์ จะให้ความช่วยเหลือในโครงการอื่นต่อไป กรมทางหลวงได้พิจารณาเห็นว่าทางเชื่อมต่อระหว่าง จังหวัดกาญจนบุรี กับภาคเหนือ มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะจัดสร้างขึ้นเพื่อความมั่นคงของชาติและเป็นเส้นทางลำเลียงแร่ ดังนั้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2521 กรมทางหลวง ได้ประกาศจัดตั้ง ศูนย์เครื่องมือกลที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจุดประสงค์ของโครงการดังนี้

           1.สร้างทางหลวงระหว่าง อ.ไทรโยค – อ.ทองผาภูมิ ( ระยะทางประมาณ 61 กิโลเมตร )

           2.ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ฯลฯ

           3.ฝึกบุคลากรในด้านต่างๆสำหรับงานก่อสร้างทาง และให้มี ความชำนาญในการใช้เครื่องจักรก่อสร้าง ตลอดจนการบำรุงรักษา แก้ไข ซ่อมแซม ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้เงินกู้จำนวน 98 ล้านบาท สำหรับซื้อเครื่องจักรและอีกประมาณ 31 ล้านบาท เพื่อสมทบกับเงินงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างทางสาย อ.ไทรโยค – อ.ทองผาภูมิ นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่น ยังได้จัดส่งอุปกรณ์ฝึกอบรมอันประกอบด้วย วีดีโอเทป เครื่องฉายหนัง เครื่องฉายสไลด์ และฟิล์ม ที่ใช้ฝึกอบรมรวมทั้งตำราและเอกสารทางราชการ มูลค่าประมาณ 400,000 บาท เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชุดแรกได้เข้าสำรวจพื้นที่ถึงบริเวณ อ.ทองผาภูมิ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2521 ซึ่งในขณะนั้น อ.ทองผาภูมิ และ อ.สังขละบุรี ยังไม่มีถนนเข้าถึง ในฤดูฝนต้องเดินทางโดยทางเรือ ไปตามลำน้ำแควน้อย ส่วนในฤดูแล้งรถยนต์สองเพลาพอวิ่งได้ตามทาง ลากไม้ซึ่งในการเดินทาง ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเดินทางถึง 2 วัน โดยทางรถยนต์ในระยะแรกของการก่อตั้งศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายให้ดำเนิน การก่อสร้างทาง อ.ไทรโยค – อ.ทองผาภูมิ โดยทันที ทั้งนี้เพื่อสนองโครงการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และศูนย์ฯได้เลือกหมวดการทางไทรโยค ซึ่งตั้งอยู่ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค บริเวณ กม.42 ของทางหลวงหมายเลขสาย ๓๒๓ ตอน อ.ไทรโยค – อ.ทองผาภูมิ เป็นสำนักงานชั่วคราวและเป็นที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ ส่วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทั้งหมดพักอยู่ในแคมป์ก่อสร้างทาง

          ในระยะแรกนี้ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำครอบครัวมาอยู่ด้วยได้เพราะที่พักมีจำกัดหลังจากได้เลือกสถานที่ตั้งสำนักงานศูนย์ฯ หลายแห่ง ในปีพ.ศ. 2525 จึงตกลงใช้ที่ราชพัสดุที่ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ประมาณ 165 ไร่ 3 งาน เป็นที่ตั้งสำนักงานศูนย์ฯ และได้ลงมือก่อสร้าง สำนักงาน บ้านพักข้าราชการ ห้องทดลอง โรงงาน อาคารต่างๆ ในปีเดียวกัน รวมวงเงิน 26,780,000 บาท แล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2527 ซึ่งได้ทำพิธีเปิด สำนักงานศูนย์เครื่องมือกลกาญจนบุรี

             ปัจจุบันนี้ ศูนย์เครื่องมือกลกาญจนบุรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ตามคำสั่งของกรมทางหลวง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2528

 

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 

 

ฝ่ายยุทธศาสตร์บริหารโครงการก่อสร้างทางและศูนย์สร้างทาง สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

200 ถนนเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์  034 - 600740

Facebook : https://www.facebook.com/ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี-369123756771027

เว็บไซต์   http://roadsongkhla.doh.go.th/roadkanchanaburi