ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ประวัติศูนย์สร้างทางขอนแก่น 

 

               ศูนย์สร้างทางขอนแก่น เดิมชื่อ ศูนย์เครื่องมือกลขอนแก่น ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์สร้างทางขอนแก่นตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/2/2558 ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2528 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมติของ ก.พ. ซึ่งให้เปลี่ยนชื่อศูนย์เครื่องมือกลเป็นศูนย์สร้างทาง เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตามหนังสือของสำนักงานก.พ.ที่ น.ร. 0607/1093 ลงวันที่ 1/5/2528

           ศูนย์สร้างทางขอนแก่น นับเป็นศูนย์สร้างทางแห่งแรกของกรมทางหลวง จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือจากรัฐบาลออสเตรเลีย ตามแผนงานโคลัมโบ เริ่มโครงการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2506 เพื่อก่อสร้างทางหลวง สาย ขอนแก่น - อ.ยางตลาด รัฐบาลออสเตรเลียให้ความช่วยเหลือในด้านเครื่องจักรกลก่อสร้างทาง  อะไหล่เครื่องมือ อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั้งได้ส่งวิศวกรและที่ปรึกษาทางเทคนิคจากโครงการการไฟฟ้าพลังน้ำสโนวี่เมาเท่น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อฝึกหัดคณะเจ้าหน้าที่ของไทยทุกด้านเกียวกับการสร้างถนน เช่น การออกแบบ การซ่อมบำรุง และการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรกลให้มีประสิทธิภาพในระหว่างปี พ.ศ.2506 - 2509 ขณะที่เจ้าหน้าที่ชาวออสเตรเลียร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ณ ศูนย์สร้างทางขอนแก่นได้ดำเนินการ ก่อสร้างทางสายต่างๆ แล้วเสร็จต่อไปนี้

     1.สาย ขอนแก่น - อ.ยางตลาด ผิวจราจรลาดยาง 59 กม.

     2.สาย บ.ท่าพระ - อ.โกสุมพิสัย ผิวจราจรลูกรัง 31 กม.

     3.สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน ผิวจราจรลูกรัง 44 กม.

           รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 136 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสำนักงาน โรงงานห้องทดลองวัสดุก่อสร้างทาง และบ้านพัก 12 ล้านบาท รัฐบาลออสเตรเลีย เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 70 ล้านบาท

        ในปลายปี 2509 เมื่อหมดโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลีย ลักษณะงานของศูนย์สร้างทางขอนแก่นจึงดำเนินการโดยโอนเครื่องจักรกลบางส่วนจากโครงการก่อสร้างอื่นที่สร้างแล้วเสร็จมารวมไว้ที่ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

            นอกจากนี้ ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ยังได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง โดยใช้เครื่องจักรที่องค์กรให้ความช่วยเหลืออีก 2 โครงการ ในปี 2513 คือ

    1.สาย บ.สุมเส้า - อ.บ้านดุง - กุดเรือคำ ผิวจราจรลูกรัง 75.083 กม.

    2.สาย อ.อากาศอำนวย - อ.ศรีสงคราม ผิวจราจรลูกรัง 33.193 กม.

            ลักษณะงานของศูนย์สร้างทาง นอกเหนือจากสร้างทางต่างๆ ตามนโยบายของกรมทางหลวงแล้วยังเป็นแหล่งฝึกอบรมงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้แก่วิศวกร ช่าง พนักงาน และคนงาน ทั้งในด้านโยธา และเครื่องกล รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ธุรการ พัสดุ บัญชี สถิติ ให้มีประสบการณ์และความชำนาญในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติและเป็นหน่วยงานฝึกอบรมงานภาคสนามของวิศวกรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

           ผลการปฏิบัติงานของศูนย์สร้างทางขอนแก่นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันได้ครอบคลุมการก่อสร้างทางสายต่าง ๆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือในจังหวัดขอนแก่น, กาฬสินธุ์ , ชัยภูมิ , มหาสารคาม , ร้อยเอ็ด , สกลนคร , อุดรธานี , หนองคาย , นครพนม , เลย , นครราชสีมาและมุกดาหาร รวมถึงปี 2548 มีจำนวน 77 สายทาง รวมระยะทางประมาณ 2,567.158 กิโลเมตร งบประมาณ 5,630.896 ล้านบาท

           ที่ตั้งศูนย์สร้างทางขอนแก่น ตั้งอยู่ในรั้วบริเวณเดียวกับสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) และแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 มีขนาดพื้นที่รวมจำนวน 118 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา มีบ้านพักข้าราชการ 24 หลัง ลูกจ้างประจำ 16 หลัง  แฟลต 4 ชั้น (16 หน่วย) 2 หลัง

 

**********************************************

ศูนย์สร้างทางขอนแก่น

ฝ่ายยุทธศาสตร์บริหารโครงการก่อสร้างทางและศูนย์สร้างทาง สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

37 ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 4000

โทรศัพท์ : 0-4324-6688

โทรสาร : 0-4323-8943 

อีเมล : road2-5@doh.go.th

Facebook:  https://www.facebook.com/kkrcc043/

เว็บไซต์  http://roadkhonkaen.doh.go.th/roadkhonkaen