ศูนย์สร้างทางลำปาง

ประวัติศูนย์สร้างทางลำปาง

             ศูนย์เครื่องมือกลลำปาง เป็นโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศออสเตรเลีย ภายใต้แผนโคลัมโบ ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2518 เพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ตอน ลำปาง - เด่นชัย และเพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ของกรมทางหลวงให้มีความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการก่อสร้างทางในภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันโดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง(Memorandum of Understanding) เกี่ยวกับโครงการศูนย์เครื่องมือกลลำปางนี้ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2520 ทางสายนี้มีความยาว 77 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2518 แล้วเสร็จในปี 2525 โดยก่อสร้างเป็นทางมาตรฐาน F3 มีผิวลาดยางกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง    2 ข้าง กว้างข้างละ 2.00 เมตร งบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 497,000,000 บาท โดยรัฐบาลออสเตรเลียให้ความช่วยเหลือ ในวงเงิน 9,000,000 เหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 203,000,000 บาท) และรัฐบาลไทยจัดงบประมาณสมทบอีก 294,000,000 บาท

                ความช่วยเหลือที่ประเทศออสเตรเลียให้ความช่วยเหลือในการคัดเลือกแนวทาง การสำรวจออกแบบและก่อสร้าง ไม่รวมการออกแบบสะพานและสะพานข้ามทางรถไฟอีก 1 แห่ง แต่รวมการสำรวจดินรากฐานบริเวณที่จะก่อสร้างสะพานทั้งหมดด้วยความช่วยเหลือนี้จะเป็นไปในแนวเดียวกับที่เคยให้กับศูนย์เครื่องมือกลหล่มสักมาแล้วโดยมีผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลียร่วมงานกับนายช่างฝ่ายไทยในด้านต่าง ๆ เช่น งานออกแบบ งานก่อสร้าง และงานบริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลออสเตรเลีย ยังจัดหาเครื่องจักรกล และอะไหล่ให้อีกส่วนหนึ่งด้วย ฝ่ายไทยจะต้องจัดหา สิ่งที่จำเป็นอื่น ๆ ที่ยังขาดอยู่ทั้งหมดในการดำเนินการ

                ในอดีต ประเทศออสเตรเลียได้เคยให้ความช่วยเหลือแก่ ประเทศไทย ในการก่อสร้างทางมาแล้ว หลายสาย เริ่มต้นเมื่อปี 2505 ได้ช่วยเหลือ ก่อตั้งศูนย์เครื่องมือกลขอนแก่น เพื่อก่อสร้างทางสาย ขอนแก่น – ยางตลาด ระยะทาง 59 กิโลเมตร และทางสายอื่น ๆ อีกเป็นระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร เงินช่วยเหลือ 70,000,000 บาท รัฐบาลไทยออกสมทบอีก 66,000,000 บาท 

           ต่อมาในปี 2509 หลังจากเสร็จภารกิจจากศูนย์เครื่องมือกลขอนแก่นแล้ว รัฐบาลออสเตรเลียได้หันมาช่วยก่อตั้งศูนย์เครื่องมือกลตาก เพื่อก่อสร้างทางสาย ตาก – แม่สอด ซึ่งตัดผ่านภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน สู่ชายแดนพม่า ระยะทางประมาณ 87.5 กิโลเมตร ให้ความช่วยเหลือคิดเป็นมูลค่า 130,000,000 บาท รัฐบาลไทยสมทบอีก 210,000,000 บาท การก่อสร้างทางได้แล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2513 ต่อมาในปีเดียวกันนั้น รัฐบาลออสเตรเลีย ก็ได้เริ่มให้ความช่วยเหลือก่อตั้งศูนย์เครื่องมือกลหล่มสัก เพื่อสร้างทางสายหล่มสัก – ชุมแพ ระยะทาง 103.4 กิโลเมตร โดยให้ความช่วยเหลือเป็นมูลค่า 164,000,000 บาท โดยมีงบประมาณไทยสมทบอีก 366,000,000 บาท เมื่อทางสาย หล่มสัก - ชุมแพ ใกล้จะแล้วเสร็จในปี 2518 ศูนย์เครื่องมือกลแห่งที่ 4 ภายใต้ ความช่วยเหลือ จากประเทศออสเตรเลีย ได้ก่อตั้งขึ้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อก่อสร้างทางสายลำปาง – เด่นชัย ซึ่งสำเร็จลงแล้ว และมีโครงการย่อยที่ ศูนย์ฯลำปาง กำลังดำเนินการอยู่ ในขณะนั้น โดยงบประมาณแผ่นดินอีก 3 สายด้วยกัน คือ 

         1. สาย แพร่ – ลอง – วังชิ้น ระยะทาง 75 กิโลเมตร

         2. งานลาดยางสายสั้น สาย แม่ทา – ท่าจักร ระยะทาง 4 กิโลเมตร

         3. โครงการก่อสร้างทางหลวงเพื่อความมั่นคง สาย เสริมงาม – นาไผ่ – แม่บอน ระยะทาง 20 กิโลเมตร

 

             ศูนย์สร้างทางลำปางได้ตั้งสำนักงานอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้รับอนุญาต จากกรมป่าไม้ มีเนื้อที่ประมาณ 446 ไร่ ที่ กม. 19+600 ของทางสายลำปาง – เด่นชัย ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง มีสำนักงาน โรงงานศูนย์ฯ ห้องทดลอง อาคารต่าง ๆ บ้านพักข้าราชการและพนักงานทุกระดับ จำนวนเงินค่าก่อสร้าง ประมาณ 24 ล้านบาท และได้ทำพิธีเปิดศูนย์ฯ โดย ฯพณฯรองนายกรัฐมนตรีพลเอกบุญชัย บำรุงพงษ์ และ ฯพณฯเอกอัคราชทูตออสเตรเลีย นาย เอม. แอล.จอห์นสตัน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2520 ปัจจุบัน ศูนย์เครื่องมือกลลำปาง ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์สร้างทางลำปาง ตามคำสั่งกรมฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2528 เป็นต้นไป

 

 

ศูนย์สร้างทางลำปาง
ฝ่ายยุทธศาสตร์บริหารโครงการก่อสร้างทางและศูนย์สร้างทาง สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
227 หมู่ 8 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
โทรศัพท์ 0 54-243011 -13    โทรสาร 0 54-243014
Facebook : 
https://www.facebook.com/lampang.rcc   เว็บไซต์ : http://roadlampang.doh.go.th/roadlampang