ศูนย์สร้างทางสงขลา

ประวัติศูนย์สร้างทางสงขลา

            ศูนย์สร้างทางสงขลาเดิมชื่อศูนย์เครื่องมือกลสงขลา  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์สร้างทางสงขลาเมื่อปี  พ.ศ.2528      ศูนย์ฯ สงขลา  ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2508  โดยรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น  ได้ตกลงร่วมมือกันตามแผนโคลัมโบ  ในอันที่จะสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  และเพื่อพัฒนาประเทศในภูมิภาคนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นในการนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้มอบเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการสร้างทาง มีมูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท และส่งผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นมาสนับสนุนให้การอบรมช่างเทคนิคไทยในครั้งแรกจำนวน  10  คน  โดยมีโครงการก่อสร้างทางสาย  สงขลา - จะนะ - นาทวี  เป็นเส้นทางสายแรก

          ศูนย์ฯ สงขลาได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2508  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย (จอมพลถนอม  กิตติขจร)  และเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่น  ทางสาย  สงขลา - จะนะ - นาทวี  แล้วเสร็จ  เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2511 ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นก็เดินทางกลับประเทศ และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งผู้เชี่ยวชาญชุดใหม่มาให้ความช่วยเหลืออีก 3 คน มีโครงการให้ความช่วยเหลือตามนัยเดิมเป็นเวลา 2 ปี โดยสร้างทางสายเทพา - สะบ้าย้อย  เป็นสายที่ 2 คณะผู้เชี่ยวชาญเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2513 ต่อมาในปี พ.ศ.2534  รัฐบาลไทยได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นด้านเครื่องจักรกลก่อสร้างทางเพื่อทดแทนเครื่องจักรกลเก่าที่รัฐบาลญี่ปุ่นเคยมอบให้และได้ชำรุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานในปีพ.ศ.2536 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งมอบเครื่องจักรกลให้ศูนย์ฯ สงขลา รวม 25 รายการ  และส่งผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจำนวน 2 คน ให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สงขลา  และเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นในปีเดียวกัน

         ต่อมา ในปี พ.ศ.2552  อธิบดีกรมทางหลวง ได้ออกคำสั่งโอนอำนาจหน้าที่และภารกิจของศูนย์สร้างทาง  โดยโอนอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และภาระผูกพันในความรับผิดชอบของศูนย์สร้างทางสุราษฎร์ธานี เป็นของศูนย์สร้างทางสงขลา  ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/13/2552  ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2552  โดยได้ทำการส่งมอบ - รับมอบงาน  ระหว่าง   ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสุราษฎร์ธานี  กับ  ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา  เมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา

 

ศูนย์สร้างทางสงขลา

ฝ่ายยุทธศาสตร์บริหารโครงการก่อสร้างทางและศูนย์สร้างทาง สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

60 ถนน กาญจนวนิช ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-442880

Facebook:  https://www.facebook.com/skrcc.songkhla

เว็บไซต์   http://roadsongkhla.doh.go.th/roadsongkhla