ดาวน์โหลด

ลำดับ ภาพตัวอย่าง รายการ ดาวน์โหลด
1. การแก้ไขปัญหารูปแบบก่อสร้างสะพานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง กม.168+385.000 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา - สัตหีบ ตอน 2
2. การแก้ไขปัญหาอาคารระบายน้ำ, การแก้ไขปัญหารูปแบบการก่อสร้างที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างในสนาม, การแก้ปัญหาการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก
3. คู่มือแนบเอกสารประกวดราคาจ้าง
4. การแก้ไขปัญหาน้ำหลากท่วมข้ามทา,การแก้ไขปัญหาการทับซ้อนและตัดกระแสทิศทางการจราจ, การแก้ไขปัญหารูปแบบก่อสร้างงานวัสดุเสริมกำลังดิน(GEOGRID)งหลวง