• หน้าแรก
  • ประชาสัมพันธ์
  • กรมทางหลวงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด - หาดเล็ก จังหวัดตราด 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จตลอดสาย
กรมทางหลวงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด - หาดเล็ก จังหวัดตราด 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จตลอดสาย

กรมทางหลวงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด - หาดเล็ก จังหวัดตราด 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จตลอดสาย

 

กรมทางหลวงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3  สายตราด - หาดเล็ก จังหวัดตราด 4 ช่องจราจร           แล้วเสร็จตลอดสาย รองรับระบบการขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทย - กัมพูชา

                   กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3  สายตราด - หาดเล็ก ตอนทางแยกเข้าตำบลไม้รูด - บ้านคลองจาก เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ระหว่าง กม. ที่ 454+390 - 477+840 ระยะทางยาวประมาณ 23.45 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทาง โครงการก่อสร้างขยายตอนทางแยกเข้าตำบลไม้รูด - บ้านคลองจาก ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นตอนสุดท้ายของการขยายช่องจราจรของทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด - หาดเล็ก ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีความสำคัญของจังหวัดตราด โดยเฉพาะด้านการสัญจรของประชาชนในพื้นที่และการขนส่งสินค้า รวมไปถึงมีความสำคัญในระดับประเทศ เป็นประตูการค้าชายแดน มีด่านการค้าบ้านหาดเล็ก ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กระจายสินค้า สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชาทำให้มีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถที่เข้ามาใช้เส้นทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ลักษณะการก่อสร้าง สายตราด - หาดเล็ก ตอนทางแยกเข้า ตำบลไม้รูด - บ้านคลองจาก เป็นงานก่อสร้างขยายช่องจราจร เริ่มต้นก่อสร้างที่ กม. 454+390 ที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และสิ้นสุดที่ กม. 477+840 ระยะทางประมาณ 23.45 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขยายคันทางจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไป - กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) กว้างช่องละ 3.5 เมตร ผิวทางและไหล่ทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลาง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบบนทางหลวง งบประมาณ 985,471,490 บาท

             ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ทางหลวงหมายเลข 3 สายตราด - หาดเล็ก เป็น 4 ช่องจราจร ตลอดสาย เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของภาคตะวันออก ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดใกล้เคียง รองรับการขยายของตัวเมืองและการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ระหว่างประเทศไทย - กัมพูชา อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น 

                ทล. ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วน ทล. โทร. 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบได้  ที่นี่

 อ้างอิงจาก เว็บไซต์   https://motapplication.mot.go.th/mot/20-news-web/NewsDetail.html?ROW_ID=311952&ROW_ID_NEWS_M_GROUP=2