กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พี่สอนน้องขึ้นในวันที่ 19 - 22 เมษายน 2565

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พี่สอนน้องขึ้นในวันที่ 19 - 22 เมษายน 2565

นายประจักษ์ ปัญญาเลย ได้เล็งเห็นความสำคัญของข้าราชการบรรจุใหม่ (วิศวกรปฏิบัติการ) ในสำนักก่อสร้างทางที่ 2 จึงได้มอบหมายคณะทำงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พี่สอนน้องขึ้นในวันที่ 19 - 22 เมษายน 2565 เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ใน งานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ